ALM GPS Tracking System

home1

home2

home3


ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง.. พฤติกรรมจากผู้ขับขี่ขับรถเร็ว ออกนอกเส้นทาง ใช้งานผิดวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย นำรถไปใช้ส่วนตัว เข้างานสาย ส่งของไม่ตรงเวลา ตลอดจนเกิดอุบัติเหตุและปัญหาการทุจริตน้ำมัน เหล่านี้ คือ ปัญหาที่ธุรกิจส่วนใหญ่เผชิญ

ด้วยอุปกรณ์และระบบติดตาม GPS ที่ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมอย่างแม่นยำ (ALM GPS Tracking Systems) ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการ